02 215 51 69mabru@mabru.be

Nieuws
van Mabru

Wedstrijd : Vind de naam van het toekomstige bier van de Vroegmarkt

Om dit jaar 45 jaar Vroegmarkt te vieren, heeft de vzw Mabru beslist om een Mabru bier te laten brouwen !

Om hiervoor een leuke naam te vinden, organiseert Mabru een wedstrijd.

Geef ten laatste op 2 april een naam voor dit bier als commentaar op de publicatie van onze Facebookpagina.

De winnaar zal een bak met 24 bieren Mabru en een mand met producten van de markt ontvangen !

 

WEDSTRIJDREGLEMENT “NAAM VAN BIER FACEBOOK”

 

” NAAM VAN BIER FACEBOOK ” is een wedstrijd ingericht door de vzw Mabru.

 

  1. Algemeen

1.1. De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op de wedstrijd ” NAAM VAN BIER FACEBOOK ” (hierna “de wedstrijd” genoemd), die wordt georganiseerd door de vzw Mabru (hierna “de Organisator” genoemd), op de Werkhuizenkaai 22-23, 1000 Brussel.

1.2. Deze wedstrijd beoogt een naam te vinden voor het speciale bier Mabru dat zal worden gemaakt ter gelegenheid van het 45-jarig jubileum van de Vroegmarkt van Brussel.

1.3. De huidige wedstrijd loopt van 14/03/2018 tot en met 02/04/2018.

 

  1. De wedstrijd

2.1. Om geldig deel te nemen moet de deelnemer in het bezit zijn van een geldig Facebook account, akkoord gaan om zich in te loggen met zijn/haar Facebookprofiel en aan de wedstrijd deel te nemen door een commentaar te posten op de publicatie van de wedstrijd gepubliceerd op de pagina van Mabru – Marché Matinal de Bruxelles / Vroegmarkt van Brussel, een voorstel van een naam voor het toekomstige bier van de Vroegmarkt van Brussel. Deze naam zou bij voorkeur een “tweetalige of Brusselse” naam moeten zijn die verstaanbaar is in het Frans en het Nederlands.

2.2. Elke deelnemer mag verschillende namen publiceren die punt 2.1 naleven.

2.3. Op basis van deze namen selecteert een jury, samengesteld uit leden van de vzw Mabru (hierna “de jury” genoemd), op 03/04/2018 de winnaar. Er is geen beroep mogelijk tegen de selectie van de jury.

 

  1. Deelname

3.1. Deze wedstrijd is uitsluitend voorbehouden aan personen die aan het begin van de wedstrijd de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en die in België verblijven.

3.2. Deelname aan deze wedstrijd impliceert de automatische en volledige aanvaarding door de deelnemer van de toepasselijkheid van dit Reglement zonder enige beperking, met inbegrip van de beslissingen genomen door de Organisator, de medewerkers en de betrokken derden om de goede werking van deze wedstrijd te garanderen. De selectie van de wedstrijd is definitief en onherroepelijk. De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde na te gaan of dit Reglement correct wordt toegepast.

3.3. Deelnemers moeten geen enkele vergoeding storten of vragen aan de Organisator om aan deze wedstrijd deel te nemen.

3.4. Elke persoon die aan deze wedstrijd heeft deelgenomen en een prijs heeft gewonnen zonder volledig te voldoen aan alle toelatingsvoorwaarden verliest automatisch zijn of haar recht op de prijs, zonder enige vergoeding en zonder mogelijkheid tot verhaal.

3.5. De Organisator kan te allen tijde een persoon voor een bepaalde periode uitsluiten van deelname aan de door de vzw Mabru georganiseerde wedstrijd na een inbreuk op één van de deelnamevoorwaarden of in geval van misbruik, bedrog, verdenking van bedrog of valse deelname aan de wedstrijd.

3.6. De organisatoren en de juryleden behouden zich het recht voor om een deelnameaanvraag uit te sluiten en/of een reeds toegekende prijs in te trekken in geval van één of meer van de volgende omstandigheden:

– de deelnameaanvraag werd, geheel of gedeeltelijk, niet tijdig ingediend

– de deelnameaanvraag werd niet volledig ingevuld;

– de deelnameaanvraag voldoet niet aan één van de selectiecriteria

De jury kan besluiten geen enkele prijs toe te kennen.

 

  1. Bepaling van de winnaar en prijs

4.1 De jury is vrij in de keuze van de winnaar.

4.2 Als de geselecteerde naam van het bier meerdere keren door verschillende deelnemers wordt vermeld, wint alleen de deelnemer die het eerst de naam heeft voorgesteld de prijs.

4.3. De winnaar van deze wedstrijd wint een bak met 24 bieren Mabru en een mand met producten van de markt voor een waarde van EUR 75.

 

  1. Toekenning van de ‘prijzen’

5.1. De “prijs” kan niet te gelde gemaakt worden of ingewisseld worden voor andere prijzen. De prijs moet worden aanvaard zoals hij is toegekend. Prijzen moeten door de winnaar worden afgehaald op het administratief bureau van de Vroegmarkt.

 

  1. Persoonsgegevens

6.1. Elke deelnemer stemt er uitdrukkelijk mee in dat zijn/haar persoonsgegevens worden doorgegeven aan de vzw Mabru en door de vzw Mabru of haar partners kunnen worden verwerkt en gebruikt, overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De vzw Mabru verklaart zich te houden aan de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Elke deelnemer heeft het recht om de gegevens die de vzw Mabru over hem/haar heeft opgeslagen te raadplegen en om onjuiste of onvolledige gegevens te laten verbeteren.

6.2. Door deel te nemen aan deze wedstrijd verklaren de deelnemers dat in geval van overwinning, ze ermee instemmen dat de weerhouden naam van het bier en hun naam gepubliceerd worden op de facebookpagina van Mabru – Marché Matinal de Bruxelles / Vroegmarkt van Brussel, op andere online media van de vzw Mabru en/of in de media. De winnaar stemt er ook mee in om op het moment van zijn/haar prijsuitreiking gefotografeerd of gefilmd te worden.

6.3 Door deel te nemen aan een wedstrijd met een creatieve bijdrage geeft de deelnemer de vzw Mabru gratis toestemming om deze creatieve bijdrage zonder beperking van tijd of locatie te publiceren op de sociale media, de website(s) of andere kanalen. De deelnemer verklaart dat hij/zij over de nodige rechten beschikt om het gebruik van zijn/haar creatieve aandeel toe te laten en vrijwaart de vzw Mabru voor alle aanspraken met betrekking tot de creatieve bijdrage.

 

  1. Aansprakelijkheid

7.1. De Organisator wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele druk-, type- en afspeelfouten en voor eventuele fouten met betrekking tot internetcommunicatie.

7.2. De Organisator, de medewerkers en derden die betrokken zijn bij de wedstrijd kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de daden die uit deze wedstrijd voortvloeien.

7.3. De Organisator behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden van de wedstrijd te wijzigen of te beëindigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten zijn controle dit vereisen.

7.4. In geval van overmacht is de Organisator niet aansprakelijk voor enige wijziging of beëindiging van de wedstrijd.

7.5. De Organisator is in geen geval aansprakelijk voor schade, lichamelijk letsel of eventuele ongevallen als gevolg van deelname aan deze wedstrijd en/of het mogelijke winnen van de wedstrijd.

 

  1. Slotbepalingen

8.1. Geen enkel deel van deze wedstrijd of daarmee verbonden mag worden gereproduceerd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Organisator.

8.2 Door deel te nemen aan deze wedstrijd verklaart de deelnemer dat hij dit reglement in zijn geheel aanvaardt, evenals alle beslissingen die de Organisator en zijn promotieteams in het kader van deze wedstrijd zullen nemen. Alle aanvullende mededelingen in verband met deze wedstrijd worden beschouwd als punten van het onderhavig reglement.

8.3. Indien nodig behoudt de Organisator zich het recht voor dit reglement te wijzigen.

8.4. Klachten en vragen met betrekking tot dit reglement en de wedstrijd kunnen per e-mail worden doorgestuurd naar anicee.henin@mabru.be.

8.5. De huidige wedstrijd wordt beheerst door het Belgisch recht. In geval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd.