Inleiding

De onderhavige toegangsvoorwaarden en reglement van inwendige orde annuleren en vervangen de vorige versie van het reglement van inwendige orde.

1. Algemeenheden

  1. Onderhavig reglement van inwendige orde geldt voor alle personen die zich op de terreinen bevinden die uitgebaat worden door de V.Z.W. MABRU (Vroegmarkt). De personen die zich op de terreinen van de Vroegmarkt begeven, gaan ermee akkoord zich te onderwerpen aan de bepalingen van dit reglement.
  2. Zonder afbreuk te doen aan de macht uitgeoefend door de politionele autoriteiten, waakt de directie van de V.Z.W. MABRU over de eerbiediging van onderhavig reglement en zal ze er voor zorgen dat het geëerbiedigd wordt.

 

2. Toegang tot de “Vroegmarkt” en tot de Hallen

Die toegang is afhankelijk van:

  • Voor klanten en bezoekers: de betaling per bankkaart van het toegangsrecht bij de uitgang of de voorlegging van de jaarbadge.
  • Voor leveranciers: de voorlegging van de CMR-conventie met vermelding van de naam van de concessiehouder. De toegang is enkel mogelijk binnen de uurroosters voor “leveranciers” zoals overeengekomen met de concessiehouder, dat wil zeggen vóór en na de uren van commerciële activiteit.

Venters, leurders en verdelers van drukwerk hebben geen toegang.

 

Elke eigenaar van een voertuig die op de site van Mabru MEER DAN 12 UUR parkeert (behalve een geautoriseerd voertuig), krijgt een BOETE VAN € 250 en het VOERTUIG WORDT WEGGEHAALD op zijn kosten.
Toegang tot de site is exclusief gereserveerd voor klanten van de Vroegmarkt.
Onbevoegde personen zijn een boete verschuldigd van € 250.

 

3. Verkeerenparking

  1. De Wegcode en het geheel der wettelijke en reglementaire bepalingen inzake het wegverkeer zijn van toepassing binnen de “Vroegmarkt”.
  2. Buiten de hallen wordt de snelheid van alle voertuigen beperkt tot 20 km/u. Voor de voertuigen die binnen de hallen zijn toegelaten, is de snelheid beperkt tot 5 km/u. De snelheid van werk- en hefvoertuigen wordt eveneens beperkt tot 5 km/u.
  3. Voertuigen mogen enkel op de voor hen voorbehouden plaatsen geparkeerd worden.
  4. Het is ten strengste verboden, op die wegen die voorbehouden zijn voor het verkeer van voertuigen, halt te houden, er te laden, te lossen of waren neer te zetten.
  5. Enkel de concessiehouders hebben de toelating zich met hun voertuig een toegang te verschaffen tot de hallen. Dit kan bovendien uitsluitend bij aanvang en bij afloop van de markt
  6. Deze toegang is beperkt tot de tijd nodig voor het lossen van de waren bij aanvang van de markt en voor het laden ervan bij afloop van de markt.
  7. De voertuigen voor schoonmaak en/of onderhoud van de “Vroegmarkt” hebben absolute voorrang op elk ander voertuig dat in de hallen rijdt.
  8. Het stationeren op de parkings langs de hallen is strikt voorbehouden voor de voertuigen van klanten en leveranciers van de magazijnen en uitsluitend zolang nodig voor handelingen die dit parkeren rechtvaardigen.
  9. De voertuigen mogen niet rondrijden met open laadruimte.
  10. Elkeen die waren vervoert moet het bezit van deze waren kunnen wettigen. Hij dient het nodige document voor te leggen op elk verzoek van een agent van de bevoegde diensten en/of een agent belast met de controle en de bewaking van de “Vroegmarkt “.
  11. Elk voertuig, alle rollend materieel (met inbegrip van heftoestellen) dient uitgerust te zijn met een nummerplaat of moet geïdentificeerd kunnen worden aan de hand van een leesbare plaat. Deze aanduiding dient voortdurend en goed zichtbaar op het voertuig aanwezig te zijn.
  12. De inhoud van elk voertuig mag, zowel aan de ingang, aan de uitgang als op het grondgebied van de “Vroegmarkt” en de hallen, gecontroleerd worden.
  13. Behoudens een schriftelijke afwijking vanwege de directie, zullen de transporteurs die de concessiehouders van de Vroegmarkt beleveren, slechts gedurende maximaal 3 uren kunnen stationeren in de daartoe voorziene zone op de site van de Vroegmarkt, dit volgens hun aankomst ter plaatse. Elke inbreuk op deze verplichting, vastgesteld door een medewerker van Mabru of door een gevolmachtigde veiligheidsagent die Mabru vertegenwoordigt, zal leiden tot betaling van de boete van 250 EUR, verdubbeld in geval van herhaling. Mocht de overtreder blijven volharden in het niet respecteren van deze bepaling van het Reglement van Inwendige Orde, dan behoudt de directie het recht om de toegang tot de Vroegmarkt tijdelijk of zelfs definitief te verbieden.

4. Verkoop

 1. Het is ten strengste verboden voor elkeen die geen houder is van een contract dat toelaat te verkopen op de markt om te verkopen, te koop aan te bieden, te leuren of waren over te laden van het ene voertuig in het andere op de “Vroegmarkt “.
  De waren mogen enkel worden verkocht door die personen die er de toelating voor hebben gekregen van de V.Z.W. MABRU, met name de concessiehouders.
 2. Ambulante verkoop is ten strengste verboden. In geval van inbreuk op dit artikel, kan er onmiddellijk beslag worden gelegd op de waren in kwestie.

 

5. Veiligheid

Teneinde de site van MABRU niet te beschadigen, is het ten strengste verboden om paletten met goederen over de vloer te duwen om ze te verplaatsen. Deze paletten moeten voor transport verplicht opgetild worden.

6. Hygiëne

  1. In de hallen van MABRU geldt een absoluut rookverbod.
  2. Iedereen die de terreinen van de ” Vroegmarkt ” betreedt, verbindt zich ertoe om de geldende reglementering van het FAVV betreffende hygiëne na te leven.
  3. Het is verboden om producten en afval zoals kartonnen dozen, paletten, kratten, bindlinten, netten, vuil achter te laten, weg te gooien of op te slaan op de wegen, de parkings en alle andere gemeenschappelijke zones. Producten en afval die aangetroffen worden in de gemeenschappelijke zones in strijd met het verbod beschreven in de vorige alinea zullen zonder afbreuk te doen aan de strafrechtelijke vervolging of disciplinaire sancties beoogd in artikel 9 van dit reglement, verwijderd worden voor rekening van de verantwoordelijke.
  4. Het is verboden om afval van buitenaf mee te brengen om het achter te laten op de terreinen van de ” Vroegmarkt “. MABRU behoudt zich daarbij het recht voor om de toegang te weigeren tot voertuigen die afval bevatten.

 

7. Aansprakelijkheden en verzekeringen

  1. Alleen de concessiehouders zijn, met uitsluiting van elke aansprakelijkheid in hoofde van de V.Z.W. MABRU, verantwoordelijk voor alle mogelijke schade aan personen en goederen in het kader van hun concessie.
  2. Zij zien, voor zover als nodig, af van elk verhaal tegen de V.Z.W. MABRU, uit hoofde van welke mogelijke schade dan ook.
  3. In geen geval kan MABRU aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen of diefstallen die zich zouden voordoen op de terreinen.
  4. De concessiehouders zijn aansprakelijk ten opzichte van MABRU voor het gedrag van hun werknemers en leveranciers.

 

8. Reclame

Elke reclame die niet wordt gemaakt door de concessiehouders in hun standplaatsen of magazijnen en die geen betrekking heeft op de producten die zij in het kader van hun concessie verkopen, is ten strengste verboden.

9. Tuchtsancties

Bij niet-naleving van de bepalingen van onderhavig reglement zullen behalve straffen opgelegd door de politie eveneens sancties worden genomen door MABRU tegenover eenieder die deze bepalingen niet respecteert en meer bepaald:

  • een boete van minimum 250 EUR, verdubbeld in geval van herhaling;
  • het in beslag nemen van de goederen;
  • een tijdelijk of zelfs definitief toegangsverbod tot de “Vroegmarkt”, naargelang de ernst van de vastgestelde overtredingen.

 

10. Nieuw reglement

De V.Z.W. MABRU behoudt zich het recht voor op elk moment nieuwe reglementen in het belang van de markt op te leggen.